Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong  năm qua, UBND tỉnh Cao Bằng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, từng bước đưa công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả.

Ảnh minh họa

Trong năm 2016, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các VBQPPL  của HĐND và UBND tỉnh Cao Bằng;  giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành  và UBND các huyện, thành phố  tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra thực hiện theo thẩm quyền, tự kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; Quan tâm bố trí kinh phí, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phụ vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2016, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện tự kiểm tra các VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tham mưu soạn thảo ngay khi các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Vì vậy, các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh đều được các sở, ngành tiến hành tự kiểm tra. Qua kiểm tra, các văn bản được ban hành đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản quy định chưa phù hợp với Luật ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn như: không quy định về hiệu lực của văn bản, quy định không đúng về hiệu lực của văn bản; một số văn bản chưa đúng về hình thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh cũng còn những khó khăn, hạn chế như: cơ quan soạn thảo chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về quy trình xây dựng văn bản, vẫn còn trường hợp chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định; việc gửi VBQPPL cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định chưa đảm bảo thường xuyên; việc tự kiểm tra, rà soát văn bản của một số đơn vị cấp huyện, xã thực hiện chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng có những văn bản không còn phù hợp với quy định của nhà nước, nhưng vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời; việc kiện toàn tổ chức, bố trí biên chế chuyên trách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản còn nhiều khó khăn, biên chế phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu công việc ....

Dương Liễu

Các tin tức khác