Hội nghị triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2017

Ngày  24/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 cho các chủ đầu tư trong toàn tỉnh với tổng số vốn giao là 2.533,41 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) tăng 4,99% so với năm 2015. Đến hết ngày 31/1/2017, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 giải ngân được 2.147,31 tỷ đồng, đạt 84, 76% KH. Tổng số vốn đầu tư công năm 2016 thuộc đối tượng phải thực hiện cam kết theo Công văn số 1108/UBND-TH ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh là 2.162,67 tỷ đồng, số vốn mà các đơn vị chủ đầu tư cam kết giải ngân 2.101,24 tỷ đồng tương đương với 97,16 % tổng vốn phải cam kết. Số vốn giải ngân thực tế theo cam kết tính đến ngày 31/1/2017 là 1.918,04 tỷ đồng, đạt 88,68% KH. Tổng số vốn đề nghị kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2017 là 212,7 tỷ đồng.

Đối với công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư 2016, toàn tỉnh đã thực hiện 1.400 gói thầu với tổng giá trị gói thầu 2.100.871 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 1.980.832 triệu đồng. Trong đó có 1.323 gói thầu đối với dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2016; 49 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2016; 28 gói thầu dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi...

Để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh liên quan đến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời phân bổ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư đối với những nguồn vốn được bổ sung năm 2017. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới. Tăng cường công tác chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và phân cấp đầu tư xây dựng; UBND các cấp, các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công.
 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thái Hà  trả lời các ý kiến kiến nghị về công tác giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2016.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2016, quy định đối với các dự án dở dang và các dự án khởi công mới, thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa kịp thời dẫn đến sự lúng túng cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn...
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư đối với các nguồn vốn được bổ sung trong năm; Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm có quy mô lớn, chiếm tỷ trọng vốn đầu tư cao trong tổng vốn đầu tư công của tỉnh; UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc nhà thầu tích cực triển khai thực hiện dự án. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai vốn đầu tư công; Ban hành bộ thủ tục hành chính một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách hành chính về đầu tư, xây dựng. Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác xây dựng cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Dương Liễu - Ngọc Ái

Các tin tức khác