Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại UBND tỉnh

Ngày 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 tại UBND tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước hiện hành trong việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Hiện nay, tổng số cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh là 21 đơn vị, trong đó, 17 cơ quan được tổ chức thống nhất theo cả nước, 2 cơ quan được tổ chức trên cơ sở đặc thù của tỉnh, 2 cơ quan khác đó là Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân; 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Tổng biên chế đến tháng 12/2016, gồm: 2.185 công chức, 16.515 viên chức; 4.025 cán bộ, công chức cấp xã, 2.647 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 11.836 người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố. Việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm được triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh; 100% cơ quan, đơn vị hành chính xác định ngạch công chức theo quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2016 - 30/6/2017, UBND tỉnh quyết định tinh giản biên chế đối với 393 người, trong đó có 74 công chức, 248 viên chức, 2 hợp đồng theo Nghị định 68, 61 người thuộc khối Đảng, 8 người thuộc các đơn vị tự đảm bảo kinh phí. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được triển khai thực hiện và duy trì ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; có 17/19 (89%) sở, ngành, 13/13 (100%) huyện, thành phố, 189/199 (95%) đơn vị hành chính cấp xã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Năm 2016 đã triển khai phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại 7 sở, ngành và 3 đơn vị hành chính cấp huyện. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giai đoạn 2011 - 2016 tuyển dụng 137 công chức, 1.073 viên chức, tiếp nhận không qua thi 71 người; Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với 362 công chức, viên chức; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 559 công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng được 26.758 lượt người. Việc bố trí chức danh và số lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Năm 2011 có 85,53% công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, năm 2016, đạt 99,36%.

Để đảm bảo việc rà soát các văn bản pháp luật chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số văn bản chưa phù hợp, theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm tối đa các tổ chức bên trong để đáp ứng nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện đúng tinh thầm của Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quy định thống nhất các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, tổ dân phố; có hướng dẫn cụ thể việc phân bổ biên chế theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Minh Đức đề nghị, UBND tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, cung cấp thêm một số dịch vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Xem xét năng lực, chất lượng làm việc của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố. Tăng cường thanh, kiểm tra việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ ở các cấp. Với các đề nghị của UBND tỉnh, Đoàn giám sát có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội, và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Dương Liễu – Ngọc Ái

Các tin tức khác