Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thời gian qua đã được tỉnh Cao Bằng quan tâm, chú trọng đến chất lượng và hiệu quả phong trào. Nhờ đó, đã góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.

Những năm qua, nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng công tác văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa ở cơ sở, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, tiêu biểu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên mục như phong trào xây dựng gia đình, tổ xóm văn hóa; xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình... nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới sáng tạo, các điển hình tiên tiến; Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt ba phong trào thi đua "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới... Hội Phụ nữ tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" ở cơ sở; Đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào "Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới"...
 

Đoàn viên thanh niên huyện Quảng Uyên làm đường bê tông tại xóm Phja Chang, xã Phúc Sen.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 100% các khu dân cư trên địa bàn tỉnh xây dựng quy ước, hương ước; tình đoàn kết trong cộng đồng được nâng lên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên, nhiều tuyến đường trục xã, thôn, ngõ xóm đã được mở rộng, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, phát triển sản xuất. Đến năm 2016, gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 81,4%; tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu tổ, xóm đạt chuẩn văn hóa" đạt 51,8%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 91%; có 4 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 3 phường, thị trấn đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; hết năm 2016, toàn tỉnh có 5 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 6 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và 44 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.

Việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được chính quyền, người dân quan tâm hưởng ứng và tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng các câu lạc bộ, các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở, xây dựng quy ước văn hoá cho các thôn, bản, tổ dân phố sát thực với điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội từng địa phương… Từng bước góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường, dân chủ ở cơ sở được phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi giải trí, tham gia sáng tạo và hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 01 nhà văn hóa trung tâm tỉnh, 01 nhà thiếu nhi, 01 trung tâm thanh thiếu niên, 02 trung tâm căn hóa cấp huyện, thành phố, 40 nhà văn hóa cấp xã, đạt 20%, có 1.757 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố chiếm 70,6%.
 

Thi đấu giao hữu bóng đá tại Hội xuân Đinh Dậu 2017 xã Nam Tuấn (Hòa An).

Công tác tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đẩy mạnh. Việc cưới được tổ chức đảm bảo đúng pháp luật, tiết kiệm, gìn giữ được những nét đẹp trong phong tục, tập quán của từng dân tộc, hạn chế nạn tảo hôn, thách cưới, đăng ký kết hôn đúng quy định. Việc tang cơ bản được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường và trật tự, an toàn xã hội, tình trạng lãng phí, mê tín dị đoan và đám tang để lâu ngày giảm nhiều so với trước. Công tác quản lý Nhà nước về lễ hội có chuyển biến rõ rệt...

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã góp phần thay đổi diện mạo đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn. Cuộc sống của người dân trong các khu dân cư ngày càng ổn định và từng bước phát triển, góp phần tích cực tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

 

Dương Liễu

Các tin tức khác