Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày 15/4, Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Cao Bằng, triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng quy hoạch đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; cấp huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 xây dựng quy hoạch A1 đến A4 gồm 77 đơn vị với 893 lượt người được quy hoạch; nhiệm kỳ 2015 - 2020 xây dựng quy hoạch từ lần 1 đến lần 4 gồm 77 đơn vị với 1.446 lượt người được quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 22 đơn vị với số người được bổ sung là 68 người. Chỉ đạo các đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch lần cuối và phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch gồm 84 đơn vị đưa ra khỏi quy hoạch 621 người, bổ sung 489 người vào quy hoạch. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 quy hoạch A1 số cán bộ được quy hoạch nguồn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt là 139 đồng chí, quy hoạch A2 là 157 đồng chí, quy hoạch A3 là 190 đồng chí, quy hoạch A4 là 156 đồng chí; nhiệm kỳ 2015 - 2020 quy hoạch nguồn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt là 160 đồng chí; rà soát, bổ sung quy hoạch lần 2 là 136 đồng chí; lần 3 là 107 đồng chí; lần 4 là 110 đồng chí.

Rà soát và quyết định bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 1 đồng chí; nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 7 đồng chí; bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 1 đồng chí, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 8 đồng chí.  Xây dựng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 3 đồng chí; nguồn Bí thư Tỉnh ủy gắn với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh 3 đồng chí; nguồn Phó Bí thư Tỉnh ủy 4 đồng chí; nguồn Chủ tịch UBND tỉnh 3 đồng chí.

Công tác luân chuyển điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ tháng 6/2012 đến nay đã luân chuyển 126 đồng chí. Luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ huyện, thành ủy quản lý từ tháng 6/2012 đến nay: luân chuyển từ huyện về xã 40 đồng chí, từ xã về huyện 10 đồng chí. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử từ tháng 6/2012 đến nay đã tiến hành bổ nhiệm được 115 đồng chí; bổ nhiệm lại 29 đồng chí; giới thiệu cán bộ ứng cử được 318 đồng chí.

Tỉnh kiến nghị: Trung ương quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; cần có chế tài cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; nghiên cứu ban hành quy chế, quy định và các chính sách cụ thể về công tác luân chuyển cán bộ ở các cấp, ngành (đặc biệt là chính sách luân chuyển cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện); các chính sách về biên chế dự phòng, nhà công vụ, trợ cấp. Cho phép tỉnh được cơ cấu tăng số lượng phó bí thư, phó chủ tịch UBND huyện đối với các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa và Thành phố để tăng cường nhân lực làm việc cho các địa phương đồng thời thực hiện công tác luân chuyển cán bộ từ tỉnh về huyện theo Đề án luân chuyển cán bộ của tỉnh; cho phép địa phương có cơ chế đặc thù để tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc ít người (Mông, Dao, Sán chỉ, Lô lô) nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; Ban hành chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng dân tộc thiểu số.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí lưu ý tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Người đứng đầu cần công tâm, nghiêm túc trong việc lựa chọn và quy hoạch cán bộ kế cận để chọn được người có tài, có đức cống hiến cho xã hội.

Ngọc Ái

Các tin tức khác