Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và giai đoạn 2016-2020

Ngày 17/4/2017, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với 13 huyện, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và giai đoạn 2016-2020. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2016 bình quân đạt trên 7,33 tiêu chí/ xã, đạt 96,45% KH năm 2016, đạt 113,47% so với KH năm 2015, tăng 0,87 tiêu chí/xã so với năm 2015; có 05 xã đạt 19 tiêu chí được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 129 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 176/177 xã đã được phê quyệt đồ án quy hoạch, 171/177 xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2020 có 22/177 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn tỉnh đạt 11 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Duy trì và nâng cao chất lượng của 02 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân. Phấn đấu thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới đến năm 2020:

Rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phù hợp tình hình thực tế, đến năm 2017, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 01 về quy hoạch.

Về hạ tầng kinh tế - xã hội: Có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông; 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi; 100 % số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện; 30% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học; 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 85% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư.

Về kinh tế và tổ chức sản xuất: có 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập; 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo; 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 12 về lao động có việc làm; 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 về văn hóa; 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường.

Về hệ thống chính trị: 95% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 98% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 38,06% năm 2011 xuống còn 15,86% năm 2015 (giảm 22,2%, bình quân giảm 4,44%/năm). Từ nay đến năm 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%/năm trở lên. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 4%/năm trở lên, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng về xây dựng Nông thôn mới, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Quan tâm bố trí vốn cho các xã phấn đấu về đích xây dựng NTM trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Bám sát nội dung, giải pháp đề ra trong kế hoạch đã xây dựng, thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững...

Kim Cúc

 

 

 

Các tin tức khác