Những kết quả đạt được trong lĩnh vực Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, ngành Tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

 Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật cấp tỉnh quý I năm 2017

Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các VBQPPL; góp ý, tổng hợp góp ý đối với 55 dự thảo văn bản gồm: 05 dự thảo luật; 03 dự thảo nghị định; 03 dự thảo thông tư; 07 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh; 20 dự thảo quyết định của UBND tỉnh và 17 dự thảo văn bản không phải văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận và tiến hành thẩm định đối với 11 hồ sơ gửi đến yêu cầu thẩm định; tổ chức họp thẩm định đối với 02 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng năm 2016 gồm 60 văn bản (06 nghị quyết, 54 quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; 04 nghị quyết và 01 quyết định hết hiệu lực một phần; rà soát các văn bản liên quan đến Luật đầu tư năm 2014, qua rà soát xác định 08 văn bản đã hết hiệu lực đã được công bố (04 Nghị quyết và 04 Quyết định); 04 văn bản còn hiệu lực (01 Nghị quyết và 03 Quyết định). Tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền đối với 16 văn bản, qua kiểm tra nội dung của văn bản phù hợp với Hiến pháp, Luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên.

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,  Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước được thực hiện có hiệu quả, Sở Tư pháp Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các quy định về hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 6 tháng đầu năm, các huyện thành phố đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 1.647 trường hợp; đăng ký khai tử 479 trường hợp, đăng ký kết hôn 599 trường hợp...
 

Tiểu phẩm "Chuyện nhà ông hàng xóm" của đội huyện Bảo Lâm trình diễn tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn tỉnh năm 2016. (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Trong công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính, 5 tháng đầu năm 2017,  phát hiện, xử lý 1.008 vụ vi phạm. Trong đó: số vụ đã bị xử phạt 965 vụ; số vụ chưa xử phạt 39 vụ; số vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác 4 vụ. Tổng số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 1.058 đối tượng. Trong đó có 253 tổ chức; 805 cá nhân.  

Trong công tác bổ trợ tư pháp, Sở quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ đấu giá viên, 6 tháng đầu năm 2017 ký kết và thực hiện 74 hợp đồng bán đấu giá tài sản; tiến hành bán đấu giá đúng theo quy định của pháp luật, trong đó bán đấu giá thành 48 hợp đồng với giá khởi điểm là: 11.696.578.000  đồng; giá bán:  13.799.640.400 đồng. (tăng 11,1 lần so với cùng kỳ năm 2016)...
Có thể nói rằng, các kết quả đạt được trong lĩnh vực Tư pháp đã góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, qua đó thực hiện mục tiêu của công cuộc cải cách tư pháp.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2017; để hoàn thành tốt các chi tiêu, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017, 6 tháng cuối năm ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ sở; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo kế hoạch đã đề ra; thực hiện công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra và xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo quy định; kiểm tra 100% các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,UBND huyện gửi đến kiểm tra theo thẩm quyền; thực  hiện việc rà soát văn bản theo quy định. Thu thập, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục dưới nhiều hình thức; bồi dưỡng, nâng cao năng lực của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ở cấp huyện, xã; Thực hiện kiểm tra thường xuyên công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa giải, việc rà soát, xây dựng quy ước văn hóa tổ, xóm; việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại một số huyện và xã trên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 đối với một số lĩnh vực trọng tâm tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiếm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra kiểm tra đối với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

Dương Liễu

Các tin tức khác