Hội nghị Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh

Ngày 10/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân Khu I; Các thành viên Ban chỉ đạo KVPT tỉnh; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và Trưởng Công an các huyện, thành phố; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh chủ trì.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh

Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đã báo cáo kết quả chỉ đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017: quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng, hoạt động KVPT; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc an ninh trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh; Xây dựng cơ sở Kỹ thuật, Hậu cần bảo đảm cho KVPT.

6 tháng cuối năm, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI " về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị " về Tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc" Chỉ thị 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28, Nghị định số 152 về KVPT,  Nghị định số 02 về sửa đổi một số điều trong Nghị định 152 của Chính phủ.  Đấu tranh phòng chống và làm thất bại âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch,  giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội các địa phương, xây dựng KVPT vững chắc. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT tỉnh 6 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng các tiềm lực về chính trị tinh thần, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và nhân viên hiểu rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến. Các huyện biên giới làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trên tuyến biên giới, xây dựng các mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo các cấp hoạt động có hiệu quả; năm 2018 giao cho Ban chỉ đạo KVPT huyện Trà Lĩnh tham mưu tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo về KVPT tại huyện Trà Lĩnh và thăm quan xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện.

Kim Cúc

Các tin tức khác