Họp Ban Chỉ đạo Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh

Ngày 31/8/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2017, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm. Dự họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu

Thực hiện Kế hoạch số 2286/KH-BCĐHTX ngày 19/8/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố đã quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Ban hành kế hoạch định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2016 – 2020 và kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, tuyên truyền về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp hàng hóa, đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương thành hàng hóa cung ứng rộng rãi ra thị trường. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại cấp huyện, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận vốn và vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Các sở, ngành tham mưu cho tỉnh ban hành Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 – 2020 và Quyết định số 1175/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Cao Bằng năm 2017; tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án về chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đâu tư, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, đấu thầu… Niêm yết công khai các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng của các sở, ngành. Phổ biến, tuyên truyền về định hướng, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, cung cấp các thông tin cần thiết; tổ chức tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc lập hồ sơ, thủ tục dự án, hỗ trợ về kỹ thuật, định hướng từ khâu sản xuất, thị trường tiêu thụ…. Tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. Phối hợp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; nghiên cứu các quỹ để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển; cơ cấu lại doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã...

Thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2 năm 2018 - 2019; xây dựng và hoàn thiện danh mục các dự án để làm căn cứ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Tham mưu cho UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế riêng cho hoạt động hợp tác triển khai loại hình du lịch mới, tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Cao Bằng. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tham mưu, đề xuất các giải pháp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. Xem xét và thẩm định, hỗ trợ các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND; xây dựng hoàn thành Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh, Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp còn vốn nhà nước; xem xét, thúc đẩy chuyển đổi mô hình hoạt động của các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, triển khai thực hiện các đề án khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tổ chức các phiên bán hàng Việt tại các huyện nhằm mở rộng thị trường nội địa. Tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hợp tác liên doanh, liên kết phát triển sản xuất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình tiếp tục đề xuất các giải pháp với tỉnh để thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt kết quả; đôn đốc các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017 và định hướng đến năm 2020 và các nội dung cam kết của tỉnh Cao Bằng với VCCI về tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các đơn vị, các huyện, Thành phố về thực hiện các nội dung Kế hoạch số 2286/KH-BCĐHTX của Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình đạt hiệu quả. Các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đến người dân, doanh nghiệp.                      

Kim Thoa

Các tin tức khác