Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 29 - 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng, có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, Thành phố dự tại điểm cầu các huyện, Thành phố.

Các đại biểu học tập: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Nghị quyết số 18-NQ/TW nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Nghị quyết số 19-NQ/TW với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Nghị quyết số 20-NQ/TW với mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Nghị quyết số 21-NQ/TW nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tổ chức Đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Nghị quyết; triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình những cá nhân, tập thể làm chưa tốt.

Tiếp đó, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, Thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Các đại biểu nghe các dự thảo: Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị sau Hội nghị, các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt Nghị quyết đến tất cả đảng viên; các đồng chí Tỉnh ủy viên, các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, gửi về Tỉnh ủy trước ngày 15/12/2017; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình, ngành mình, vận dụng phù hợp với thực tiễn đơn vị. Cán bộ, đảng viên tự giác nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các nghị quyết, bổ sung vào chương trình hành động cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt thực hiện Nghị quyết.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác