Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 28

Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 28. Đại biểu các ban Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng tham dự. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chủ trì hội nghị.

Hội nghị tiến hành công tác cán bộ; cho ý kiến vào các dự thảo văn bản trước khi trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, gồm: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy các cấp năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

btv28

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Hội nghị cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016. 

Thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, gồm: Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị cơ quan soạn thảo các văn bản cập nhật số liệu bảo đảm nhất quán, tập trung vào những thông tin số liệu cơ bản; đánh giá khách quan kết quả đạt được, tập trung làm nổi bật một số điểm nhấn quan trọng trong năm như kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng công viên địa chất non nước Cao Bằng, Liên hoan hát then - đàn tính toàn tỉnh... Phân tích rõ hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, một số dự án trọng tâm của tỉnh, chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội… Trong kế hoạch công tác năm 2018, cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết liệt thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các văn bản.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác