Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của tỉnh Cao Bằng

Năm 2017, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

G%E1%BA%B7p%20g%E1%BB%A1%20DN

Các đại biểu dự Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp năm 2017

Với Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 27/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, hành động thiết thực, hỗ trợ, động viên cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp.

Sau 10 tháng triển khai thực hiện, tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể nổi bật như: thời gian thành lập mới doanh nghiệp và thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh giảm xuống còn 2 ngày; UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư cấp tỉnh và niêm yết công khai để các cá nhân, tổ chức khi đến làm việc nắm được các loại thủ tục, thành phần hồ sơ theo quy định, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Triển khai phần mềm Hệ thống một cửa tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính liên thông hiện đại tại tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp thăm và làm việc với các tỉnh, thành phố nước bạn Trung Quốc nhằm khảo sát tiềm năng, tìm kiếm thị trường; tổ chức hội nghị kết nối thương nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản qua các cửa khẩu biên giới tỉnh Cao Bằng sang Trung Quốc gắn với hàng hóa từ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo… thể chế hóa các chính sách về đất đai phù hợp với thực tế của tỉnh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới tỉnh Cao Bằng  xác định đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức và hành động hàng này từ “quản lý doanh nghiệp” sang “ đồng hành cùng doanh nghiệp” và phương châm “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo thuận lợi tối đa và chuyển dần sang cơ chế ưu tiên phục vụ doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính theo quy định.  Tăng cường tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp. Nghiên cứu đôn đốc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh để tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp, làm đầu mối phản ánh, thông tin, đề xuất, phản biện các chính sách từ các doanh nghiệp đến các cơ quan Nhà nước.

Dương Liễu

Các tin tức khác