Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 là một chủ trương kịp thời và đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Bằng nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, giao đất cho doanh nghiệp đầu tư tại Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long (Thạch An)

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp, nổi bật là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn tối đa 2 ngày; thay đổi đang ký kinh doanh còn 2 ngày; cải thiện các khâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian từ đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp;  Tọa đàm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đổi mới cơ chế huy động vốn đầu tư;  thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2017; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp tại các sở, ngành của tỉnh; cập nhật, cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị tập trung triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 6.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP. Cụ thể, trong công tác CCHC: hiện có 8 sở, ban, ngành thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC  qua Hệ thống Một cửa liên thông hiện đại; Niêm yết công khai chi tiết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chuẩn hóa, cập nhật TTHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử .

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của các cấp, ngành trong triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, các DN trên địa bàn tỉnh được tạo thuận lợi mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của T.Ư và tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh có 135 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn dăng ký trên 1.700 tỷ đồng; 32 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 9.238 tỷ đồng; trong đó có nhiều dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP, năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020; rà soát bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ của địa phương để khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, khai thác dược liệu theo Nghị định 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng; Hội nghị xúc tiến xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh - Long Bang và xây dựng hành lang giao thông thương mại Trùng Khánh - Bách Sắc-Cao Bằng ; Lạng Sơn - Hà Nội - Hải phòng - Quảng Ninh, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư tại Cao Bằng. Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban ngành, các đon vị trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố rà soát, thành lập và công khai đường dây nóng điện thoai, Website để trực tiếp tiếp nhận ý kiến phản ánh từ doanh nghiệp; hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho nhà  đầu tư... Đa dạng hóa các hình thức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho doanh nghiệp yêu tâm sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Dương Liễu

 

 

Các tin tức khác