UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

Sáng 9/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng dự, chỉ đạo Hội nghị; Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nông Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Bí thư huyện, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện và đại diện các phòng, ban và cơ quan trên địa bàn.

1

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tình hình kinh tế xã hội và tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Dự thảo kế hoạch các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách 2018; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán năm 2018.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quản lý điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, nhân dân trong tỉnh, tình hình KT - XH của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... tiếp tục có bước phát triển, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu KT - XH đề ra.

Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 24,9 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt trên 264 nghìn tấn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn trên 680 triệu USD; thu ngân sách 1.369 tỷ đồng; có 14 bác sỹ/vạn dân; 84,9% trạm y tế có bác sỹ; trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 18,6%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên; tỷ lệ che phủ rừng 54,5%.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn,  Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Bí thư yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện 18 chỉ tiêu phát triển KT - XH trong năm 2018 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra. UBND tỉnh, các địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, mỗi địa phương lựa chọn 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện với tinh thần “Chỉ tiêu 1, giải pháp 10, quyết liệt thực hiện 20”. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung phát triển các cây trồng hàng hóa thế mạnh. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư công, chống lãng phí; tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch; khai thác và quản lý nguồn thu, nghiên cứu xây dựng đề án tăng thu ngân sách của tỉnh cho giai đoạn tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở các cấp, ngành, địa phương; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

3

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2018, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7%. Tập trung nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả 6 chương trình tọng tâm của Tỉnh ủy, trong đó tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình số 08-Ctr/TU của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quản lý các nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch giao; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Các cấp, các ngành chăm lo Tết cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán...

Dương Liễu - Ngọc Ái

 

Các tin tức khác