Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp và HTX giai đoạn 2016-2020

Sáng 25/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020 (Gọi tắt là BCĐ Chương trình số 07) họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc  họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

1

Các đại biểu dự họp

Thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… Thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại 19/19 sở, ban, ngành, 13/13 huyện, Thành phố (đạt 100% cơ quan đơn vị); có 970/1.466 (đạt 66,17%)  dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Việc xây dựng, rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh được BCĐ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến luật HTX năn 2012 cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 1 doanh nghiệp với kinh phí 4 triệu đồng; hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng xây dựng 2 dự án mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ. Xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp và HTX, giai đoạn 2017 - 2020 với số tiền  655,4 triệu đồng. Các ngân hàng đã giải ngân cho vay theo Chương trình Kết nối Ngân hàng - DN ước đạt 1.044 tỷ đồng, có 190 khách hàng là DN được hưởng ưu đãi từ chương trình điều chỉnh giảm lãi vay. Chi Cục Thuế thành phố thực hiện ưu đãi thuế đối với 11 doanh nghiệp, HTX với số tiền 12.874 triệu đồng.

Trong năm 2017, toàn tỉnh có 144 DN đăng ký thành lập mới,với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 1.742,236 tỷ đồng. Lũy kế tổng số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh tính đến hết 31/12/2017, toàn tỉnh có 1.328 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn 16.764.649 triệu đồng.Thành lập mới 34 HTX, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 393 HTX với số vốn đăng ký hoạt động 600,701 tỷ đồng. Tiếp nhận 58 hồ sơ dự án đầu tư; cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 dự án, nâng tổng dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên 253 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 33.375 tỷ đồng. Có 38 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng ký 1.750,756 tỷ đồng.

Năm 2018, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác hỗ trợ doanh nghiệp và HTX theo kế hoạch chi tiết từng năm và theo giai đoạn. Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách của tỉnh theo Nghị định 58/2016/NQ-HĐND tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thẩm định, phê duyệt, cấp vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh khi đủ điều kiện; triển khai quyết liệt việc thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng; tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại DN, HTX; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, quản trị kinh doanh cho DN, HTX; đôn đốc các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, trong đó quan tâm thực hiện thoái vốn, cổ phàn hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng kế hoạch của Chính phủ và của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp, HTX phát triển sản xuất, kinh doanh như: Cải cách thủ tục hành chính; tạo thuận lợi cho HTX tiếp cận vốn vay mở rộng sản xuất, kinh doanh; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hỗ trợ vốn, máy móc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

2

Phó Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị: các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo bám sát nhiệm vụ của ngành, có mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình cụ thể về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, rà soát lại cơ chế chính sách thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX giai đoạn 2016 - 2020; Cơ quan Thường trực rà soát lại Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc để  phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi các huyện, thành phố. Từng sở, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch theo giai đoạn, kế hoạch chi tiết từng năm.

Dương Liễu

Các tin tức khác