Công tác Tư pháp Cao Bằng sau một năm nhìn lại

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch trọng tâm Tư pháp năm 2017, tập trung chỉ đạo ngành Tư pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác.

Toàn ngành đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực hoạt động của các cơ quan Tư pháp trong tỉnh. Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản. Thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Công tác hành chính tư pháp đã đi vào nền nếp; công tác bổ trợ tư pháp đã đáp ứng yêu cầu và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của công dân. Công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 

Các đại biểu dự Hội nghị (trực tuyến) triển khai văn bản quy phạm pháp luật quý IV năm 2017

Trong kết quả nêu trên, có một số kết quả nổi bật là công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được triển khai kịp thời, có hiệu quả, trong năm Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành được 36 văn bản quy phạm pháp luật (24 nghị quyết, 25 quyết định), tổ chức lấy ý kiến và tham gia đóng góp ý kiến đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng thời gian quy định đối với 107 dự thảo văn bản. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL,  rà soát được 240 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Tổ chức 03 hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản pháp luật cho 1.350 đại biểu tại điểm cầu UBND tỉnh và 13 điểm cầu huyện, thành phố. Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở tại các huyện Trùng Khánh, Thạch An, Thành phố Cao Bằng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.483 tổ hoà giải với 13.882 hoà giải viên. Năm 2017, các tổ hoà giải đã thụ lý 733 vụ việc, hoà giải thành 590 vụ, đạt tỉ lệ 81%, tiêu biểu trong chỉ đạo, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là huyện Bảo Lạc, tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn huyện đạt 98%. Triển khai quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đến nay 13/13 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương; quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về nghiệp vụ nuôi con nuôi... Quan tâm, chú trọng công tác thi hành pháp luật thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực: nông nghiệp, xây dựng, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Công tác bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh, năm 2017, Phòng Công chứng và các Văn phòng Công chứng đã thực hiện công chứng 4.996 việc gồm hợp đồng, giao dịch, bản dịch và các loại việc khác. Công tác bán đấu giá tài sản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh TGPL đã tổ chức trợ giúp pháp lý được 317 vụ việc, trong đó tham gia tố tụng:143 vụ (tăng 60 vụ so với năm 2016); tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình; tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý  tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan tiến hành tố tụng tại 05 huyện trên địa bàn tỉnh; lắp đặt các Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý; ban hành 83 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư Cộng tác viên trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng đề bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định...
 

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và chuẩn tiếp cận pháp luật.

Những kết quả nêu trên đã góp phần thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh về phát triển KT-XH. Vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, KT-XH ngày càng được khẳng định.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, năm 2018 toàn ngành tư pháp tỉnh Cao Bằng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh để kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tại địa phương; xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật; Triển khai thực hiện tốt Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015;  Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, đặc biệt là người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các văn bản liên quan tới doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hương ước, quy ước và hướng dẫn thực hiện. Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Hộ tịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tới tất cả các đối tượng, đặc biệt là người dân.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm để kiểm tra tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Luật sư, Luật Công chứng năm 2014, Luật Giám định Tư pháp... và các văn bản của tỉnh; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động trong một số lĩnh vực công tác bổ trợ tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhất là phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm đưa đúng trọng tâm là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Dương Liễu

Các tin tức khác