Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 05/02, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh họp tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

TCnh

Các đại biểu dự họp

Trong năm 2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã bám sát kế hoạch hoạt động của cấp trên, chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác nâng cao hiệu quả hoạt động, các sở, ban, ngành có liên quan, địa phương quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn kịp thời, đáp ứng cơ bản về nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Năm 2017, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 2.307 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch, tăng 201 tỷ đồng so với 31/12/2016. Doanh số cho vay là 696 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 501 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh đã chuyển vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh 2 tỷ 760 triệu đồng thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, tạo việc làm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 2.301 tỷ đồng, đạt 99,95% kế hoạch, tăng 195 tỷ đồng so với 31/12/2016. Dư nợ tăng trưởng tập trung chủ yếu các chương trình: hộ nghèo 1.196 tỷ đồng; hộ cận nghèo  tỷ đồng; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 303 tỷ đồng…Nợ quá hạn toàn chi nhánh là 4.053 triệu đồng, chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 818 triệu đồng so với 30/9/2017 và tăng 535 triệu đồng so với 31/12/2016, có 9/13 đơn vị có nợ quá hạn giảm so với đầu năm (Thành phố, Hòa An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh, Thông Nông, Bảo Lạc, Nguyên Bình); 4 huyện có nợ quá hạn tăng so với đầu năm (Thạch An, Quảng Uyên, Phục Hòa, Bảo Lâm). nợ khoanh 831 triệu đồng, chiếm 0,03% tổng dư nợ giảm 101 triệu đồng so với 31/12/2016.

Hệ thống các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, với 2.513  tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Công tác bình xét vay vốn tại cơ sở đã được Chi nhánh nâng cao, đối tượng vay vốn đúng quy định.

Nhiệm vụ năm 2018, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp tổ chức và hoạt động theo Quy chế ban hành tại Quyết định 162/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng chính sách từ 7 - 8%; duy trì tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ bằng mức năm 2017 xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để nợ quá hạn phát sinh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% ban giảm nghèo, tổ chức hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn, tổ dân phố; 100% các tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã giao ban với NHCSXH đúng thời gian quy định; xử lý dứt điểm nợ quá hạn chương trình xuất khẩu lao động, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm.

PCT

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề nghị các huyện, Thành phố bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh theo Chỉ thị 40-CT/TW; kiện toàn Ban đại diện cấp mình, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức hội nhận ủy thác. Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn, xóm, tổ dân phố nâng cao vai trò trong việc giải quyết trình trạng nợ quá hạn. Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị xã hội chủ động cho vay quay vòng nguồn vốn thu hồi, nguồn vốn được giao năm 2018 đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác... Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm tra sử dụng nguồn vốn và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

Dương Liễu - Kim Cúc

 

Các tin tức khác