Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Sở Tài chính

Sáng ngày 15/3/2018, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng làm việc, có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong những năm qua, Sở Tài chính luôn đoàn kết, thống nhất trong việc triển khai các nhiệm vụ của ngành, coi trọng công tác chuyên môn và tổ chức thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sở đã làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ. Thực hiện việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức đúng quy trình, đúng thẩm quyền quy định. Năm 2017, Sở Tài chính được bổ sung 1 phó giám đốc Sở; bổ nhiệm 2 trưởng phòng và phó trưởng phòng phụ trách, bổ nhiệm lại 2 trường hợp, tiếp nhận chuyển công tác 2 trường hợp. Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra hoàn thành 100% chương trình kiểm tra năm 2017; không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên của đơn vị, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Về hoạt động chuyên môn: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 trên 1.543 tỷ đồng, so với dự toán trung ương giao đạt 137,8%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 114,3%, so với cùng kỳ tăng 11,3%. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 trên 8.207 tỷ đồng, so với dự toán trung ương giao đạt 107%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 104,9%, so với cùng kỳ tăng 40%.

Sở Tài chính đã tích cực đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, mở rộng quyền tự chủ các cơ quan sự nghiệp trong quản lý sử dụng biên chế và kinh phí được giao. Trong lĩnh vực ngân sách và phân cấp quản lý ngân sách, đã chuyển sang quy trình chi ngân sách theo hướng giảm thủ tục hành chính trung gian, tăng quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Sở cũng đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính tại đơn vị và được UBND tỉnh ban hành. Tính đến hết năm 2017, Sở đã giải quyết 705 hồ sơ thủ tục hành chính.

Năm 2017, Sở đã thẩm tra 85 dự án hoàn thành với tổng mức đầu tư 1.519 tỷ đồng, qua kiểm tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 1,7 tỷ đồng (1.727 triệu đồng). Đôn đốc các doanh nghiệp nộp cổ tức và lợi nhuận được chia đối với phần góp vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp là 2,88 tỷ đồng. Thường xuyên năm bắt thông tin giá cả thị trường, thực hiện giải quyết 82 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá; thẩm định giá mua sắm tài sản theo đề nghị của các đơn vị được thực hiện kịp thời với tổng só 970 hồ sơ, chênh lệch mức trình so với thông báo là 4,5 tỷ đồng. Trong năm đã triển khai hoàn thành 03 cuộc thanh tra tài chính với kết luận sai phạm với tổng giá trị tiền và tài sản trên 1,1 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2018, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 đã được HDDND tỉnh quyết định; tham mưu tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt phương án sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Sở kiến nghị: UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để lại 50% số tăng thu thực hiện cải cách tiền lương năm 2017, để thực hiện một số chính sách, dự án đầu tư và một số nhiệm vụ cấp bách cần thiết; đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, điều chuyển, bổ sung xe ô tô cho tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành chủ động tham mưu, xin kinh phí từ các bộ, ngành chủ quản góp phần tăng nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh. Các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thực hiện các chế độ, chính sách và nguồn vốn hỗ trợ các mục tiêu, báo cáo tài sản nhà nước, báo cáo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành... gửi Sở Tài chính để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức của ngành tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh. Trong đó, tiếp tục phối hợp rà soát, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, đề ra các giải pháp thu đủ dự toán tỉnh, Trung ương giao; tham mưu phối hợp chi, cơ cấu chi hiệu quả, không chi dàn trải; lồng ghép nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm của tỉnh, có tính khả thi, phù hợp nguồn tài chính của tỉnh; làm tốt công tác quản lý vốn đầu tư, tài sản công, quản lý giá; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Chủ động hướng dẫn lập dự toán kịp thời, bảo đảm thời gian quyết toán; phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước.  

Kim Thoa

 

Các tin tức khác