Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động quý I/2018

Ngày 03/4/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động quý I/2018, triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

IMG_6392

Các đại biểu dự cuộc họp

Trong Quý I năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh đã tập trung triển khai đầy đủ nghị quyết của HĐQT NHCSXH cấp trên, cụ thể hóa từng nội dung phù hợp với điều kiện địa phương. NHCSXH phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và phân công cụ thể cho từng thành viên của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được NHCSXH Trung ương giao, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng năm 2018.

Tính đến 31/3/2018, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 2.333,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.325,5 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,3%KH tăng trưởng. Doanh số cho vay 138,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ 118,7 tỷ đồng. Nợ quá hạn 4.178 triệu đồng, chiếm 0,18% tổng dư nợ. Nợ khoanh 796 triệu đồng, chiếm 0,03% tổng dư nợ. Tổng dư nợ đến 31/3/2018, qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác là 2.320.734 triệu đồng/2.325.544 tổng dư nợ, với 2.511 tổ tiết kiệm và vay vốn có 64.218 tổ viên còn dư nợ. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 34.810 triệu đồng, đạt 22,8% KH tăng trưởng.

Quý II, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tổ chức và hoạt động theo Quy chế ban hành theo Quyết định  62/QĐ-HĐQT và Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 về việc bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; Tiếp tục chỉ đạo Ban đại diện HĐQT cấp huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát, tích cực đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn theo kế hoạch và địa bàn được phân công; tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng và nhà nước về tín dụng chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy trình giao dịch tại các điểm giao dịch xã.

IMG_6393

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đánh giá cao kết quả quý I. Đồng chí đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện HĐQT, phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của Ban đại diện. Kiện toàn Ban đại diện các cấp; thực hiện tốt Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ban đại diện HĐQT các cấp thực hiện lồng ghép công tác kiểm tra giám sát để kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận sự ủy thác thực hiện tốt nội dung được NHCSXH ủy thác, bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng; giúp người nghèo và các đối tượng chính sach sử dụng vốn đúng mục đích, hướng dẫn cách thức chăn nuôi sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Kim Cúc

Các tin tức khác