Hội thảo “ Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng”

Từ ngày 5/4 đến ngày 6/4, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng” nhằm đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động khối, cụm thi đua, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua. Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh chủ trì hội thảo.

DSC_4262

Các đại biểu dự Hội thảo

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 17 khối, cụm thi đua thuộc tỉnh với 137 đơn vị tham gia. Việc phân chia khối, cụm thi đua trên cơ sở tương đồng về địa lý, kinh tế - xã hội, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của các đơn vị. Hoạt động của các khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định như:  kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn vị chưa phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ; việc suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua còn mang tính chất luân phiên giữa các đơn vị trong khối, cụm; hoạt động của các khối, cụm thi đua còn mang tính hình thức, các hoạt động chung chủ yếu là giao lưu văn nghệ, thể thao; chưa có nhiều hoạt động thực chất gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của từng cụm, khối.

Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng” được thực hiện với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng, đưa hoạt động khối cụm thi đua vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khối, cụm; Tổ chức, phân chia khối, cụm thi đua đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Đổi mới trong tổ chức phát động các phong trào thi đua của các khối, cụm; nội dung, tiêu chí thi đua, nguyên tắc chấm điểm, quy trình chấm điểm các tiêu chí thi đua; việc tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng; Đổi mới nội dung tổ chức các hoạt động khối, cụm thi đua...

Thảo luận tại Hội thảo các đại biểu đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tập huấn cho các khối nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; sắp xếp hợp lý về số lượng thành viên trong khối thi đua; có kế hoạch kiểm tra chéo giữa các cơ quan, đơn vị; đổi mới trong công tác phát động các phong trào thi đua của các khối, cụm; có hình thức cộng điểm thưởng đối với đơn vị có sáng kiến được cấp tỉnh công nhận; thực hiện công tác thẩm định, suy tôn đúng đối tượng, công bằng, chính xác, tránh nể nang, hình thức; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng...

Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh khẳng định việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh có vai trò quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất đồng bộ trong hoạt động khối, cum thi đua, phát huy khả năng sáng tạo của các đơn vị trong khối, cụm. Đồng thời đề nghị các khối, cụm cần xây dựng một chủ đề cụ thể để đơn vị thành viên cùng nhau phấn đấu; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; chú trọng công tác trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối, cụm thi đua.

Dương Liễu

 

 

Các tin tức khác