Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê: Triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh

Ngày 10/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với 13 huyện, Thành phố học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt I/2018. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị quán triệt: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Quyết định số 99- QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ"; Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 124- QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định 109-QĐ/TW, ngày 3/1/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 126- QĐ/TW, ngày 29/2/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 127- QĐ/TW ngày 1/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Chỉ thị số 20- CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 22- CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Kết luận số 30-KL/TW, ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 23- CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 2/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê yêu cầu: Sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm đáp ứng, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác