Hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư năm 2018

Ngày  11/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, Thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 cho các chủ đầu tư trong toàn tỉnh với tổng số vốn giao là 2.337,727 tỷ đồng, tăng 2,93% so với năm 2016. Đến hết ngày 31/1/2018, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 giải ngân được 1.733,426 tỷ đồng, đạt 74,16% KH. Tổng số vốn đầu tư công năm 2017 thuộc đối tượng phải thực hiện cam kết theo Công văn số 632/UBND-TH ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh là 1.643,746 tỷ đồng; trong đó giao cho 23 đơn vị chủ đầu tư thuộc khối các sở, ngành và 13 đơn đơn vị chủ đầu tư thuộc khối các huyện, thành phố.

Đối với công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 1.725 gói thầu với tổng giá trị gói thầu 3.366.971 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 3.282.827 triệu đồng. Trong đó có 1.585 gói thầu đối với dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2017; 104 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2017; 36 gói thầu dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản, thời gian tới tỉnh phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư đối với những nguồn vốn được bổ sung trong năm 2018 đúng thời gian quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới. Tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư trong công tác triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, quyết toán các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện; tăng cường kiểm tra đôn đốc về tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, nhất là công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý đấu thầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tiếp tục tuyên truyền về chính sách mới có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng ...

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu các sở, ngành, huyện, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2018. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động điều hành của các Ban quản lý dự án chuyên ngành và địa phương khắc phục những yếu kém trong quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng, vốn đầu tư. Đổi mới và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư tìm kiếm, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất theo các chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã được ban hành. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các mỏ sản xuất VLXD một cách hợp lý; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển đa dạng hóa các loại vật liệu xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng công trình. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng...

Hải Hà                       

 

Các tin tức khác