Hội nghị Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng lần 4

Ngày 6/9/2018, Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng  tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo CSSP lần 4, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Dự Hội nghị, có đồng chí Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo  một số sở, ban, ngành; Ban điều phối Dự án CSSP; Trưởng Ban điều hành Dự án CSSP các huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo hiệp định tài trợ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) triển khai trên địa bàn 35 xã thuộc 4 huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững.  6 tháng đầu năm, Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2018. Tổ chức các lớp tập huấn về các nội dung của Sổ tay công tác, thành lập và vận hành nhóm cùng sở thích cho cán bộ Dự án tỉnh, các sở, ngành, huyện, xã và trưởng các nhóm cùng sở thích. Hỗ trợ thành lập 117 nhóm sở thích, với 1.814 thành viên; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 30 mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, với sự tham gia của 502 hộ. Tổ chức gặp mặt với các doanh nghiệp, HTX để tìm cơ hội hợp tác mở rộng quy mô đầu tư, thu mua và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các nông hộ tại Cao Bằng. Hiện nay, có 7 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và có kế hoạch sản xuất, thu mua gừng, nghệ, rau an toàn, lợn đen, bí xanh, thạch đen...

6 tháng cuối năm 2018, Dự án CSSP tỉnh tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý ở các cấp, nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong quản lý và thực hiện Dự án; tập trung hoàn thiện các sổ tay nghiệp vụ, duy trì hoạt động các nhóm cùng sở thích, thành lập thêm các nhóm mới, thực hiện các mô hình và kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Xây dựng 2 kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) cấp tỉnh, 35 kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị tại các xã dự án; đánh giá và cập nhật kế hoạch hành động biến đổi khí hậu. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia định hướng thị trường và có thông tin biến đổi khí hậu. Rà soát lựa chọn và thực hiện các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo đề xuất từ các nhóm sở thích; đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã dự án...
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh đánh giá cao kết quả của Ban điều phối, các sở, ngành, các huyện đã đạt được. Đồng chí Chủ tịch đề nghị rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo; các thành viên BCĐ xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để phối hợp với Ban điều phối Dự án CSSP triển khai tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu của Dự án. Ban điều phối Dự án CSSP quan tâm đến cơ chế phối hợp thực hiện Dự án trong lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường công tác truyền thông để tuyên truyền, vận động các đối tượng mục tiêu tham gia thực hiện Dự án; Quan tâm chất lượng sản phẩm...

 

D.L - K.T

Các tin tức khác