Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 18/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi). Tham dự có đại diện lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, một số sở, ban, ngành. Đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

hn

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Kỳ họp thứ 4, thứ 5 khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này. Theo đó, nhiều quy định của dự thảo luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; tuy nhiên một số nội dung còn nhiều ý kiến trái chiều. Để có cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo luật tiếp tục được lấy ý kiến đóng góp và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu góp ý một số nội dung cụ thể: Tại Điều 17 “Tiêu chí đánh giá về công tác PCTN”, khoản 1 “Việc đánh giá về công tác PCTN được thực hiện theo các tiêu chí sau đây”, ở điểm a “Số lượng, tính chất và mức độ của các vụ việc, vụ án tham nhũng” và điểm d “Kết quả xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc” cần quy định phù hợp, linh hoạt hơn. Điều 28 “Cải cách hành chính” nên giữ nguyên theo luật hiện hành. Điều 36 “Tài sản, thu nhập phải kê khai”, khoản 1 “Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng” cần quy định về thời điểm, căn cứ để kê khai. Điều 38 “Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập”, quy định cụ thể bộ phận tham mưu cho thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai. Điều 40 “Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập”, khoản 5 “Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý”, cần bổ sung quy định công khai tài sản, thu nhập tại nơi cư trú.

Điều 55 “Công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập”, khoản 2 “Việc công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo các hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 40 của Luật này” nên bổ sung quy định kết luận xác minh tài sản, thu nhập của người đang bị tố cáo gửi cho người tố cáo để người tố cáo được biết. Điều 57 “Xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc”, nhất trí với phương án 1 theo dự thảo luật. Điều 70 “Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng” nên sửa tiêu đề chữ “người” thành “tổ chức, cá nhân”. Điều 79 “Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách”, khoản 2 “Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; trong trường hợp này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới” nên quy định cấp trưởng cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu trách nhiệm liên đới là không phù hợp. Điều 93 “Xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về PCTN”, khoản 1 “Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về PCTN bị xử lý bao gồm”, nên bổ sung các cơ quan, đơn vị không báo cáo, báo cáo chậm hoặc không đầy đủ nội dung PCTN…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, báo cáo Quốc hội.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác