Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018

Sáng 21/9, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 - 2018 (gọi tắt là phong trào) với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào.

Tại điểm cầu Cao Bằng, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HDND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Qua 18 năm thực hiện phong trào, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Đến nay, cả nước có trên 1.200.000 gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các cấp. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; các chỉ tiêu về thể dục, thể thao, văn hóa quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ với 12 triệu người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu lạc bộ; 22 triệu người tập thể dục, thể thao thường xuyên; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội. Cùng với đó, cả nước còn có 69 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 647 quận, huyện có Trung tâm văn hóa - thể thao hoặc Nhà văn hóa huyện; gần 7.000 xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa - thể thao; trên 3.250 thư viện cấp xã; hơn 16.000 thư viện, tủ sách công cộng; trên 69.000 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; gần 84.800 cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hóa; 19 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, như: sự phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực, vùng miền; chất lượng các phong trào cụ thể còn nhiều yếu kém, nhiều nội dung văn hóa chưa thực hiện đầy đủ, kết quả đạt được chưa vững chắc, thiên về bề nổi, hình thức, thiếu chiều sâu và chất lượng. Việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa chưa chặt chẽ; thiếu công khai, dân chủ; chưa bám sát tiêu chuẩn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; từng bước đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cả nước ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện phong trào của Ban chỉ đạo trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi vào thực chất, chiều sâu gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương; nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào; thực hiện đúng văn bản hướng dẫn của Trung ương về đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa; gắn các nội dung của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người giữ chức vụ lãnh đạo trong các nội dung hoạt động của phong trào; tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung của phong trào; hoàn thiện thể chế, kịp thời sửa chữa, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện phong trào; chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt; phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, trong đó, đề cao tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Dương Liễu

Các tin tức khác