Tỉnh ủy: Học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương mới ban hành đợt III/2018

Ngày 6/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương mới ban hành đợt III/2018. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thường trực các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị quán triệt: Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 140-QĐ/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh.

Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định số 06-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sau Hội nghị, các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương bằng nhiều hình thức phù hợp. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm đáp ứng, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương mới ban hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác