Hội nghị trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 2/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ) tháng 12 và quý IV/2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

To%20chuc

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại điểm cầu Cao Bằng, có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tổ chức các Đảng ủy, Huyện ủy, Thành ủy tham dự.

Tháng 12 và quý IV/2018, toàn ngành Tổ chức XDĐ đã chủ động, tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao. Cơ bản hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành cấp ủy tổ chức Đảng các cấp giao. Tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; tham mưu và hoàn thành Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc "Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư"; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII). Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu việc thành lập và triển khai chương trình làm việc các tiểu ban chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ trong lĩnh vực tổ chức XDĐ. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác tổ chức XDĐ, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Trong quý IV, Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành Tổ chức XDĐ tham mưu, hoàn thành 9 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; toàn ngành tham gia góp ý hoàn thiện, báo cáo Ban Bí thư 2 đề án về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có trên 100 tác phẩm báo chí được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018...

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả công tác tổ chức XDĐ tháng 12 và quý IV/2018. Đề nghị quý I/2019, ngành Tổ chức XDĐ tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII); triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019; tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời làm tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; tiếp tục tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp; tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông...

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác