Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 9/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM). Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Chương trình GDPTM bao gồm: Chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục có nhiều điểm khác so với chương trình giáo dục hiện hành. Trong đó, mục tiêu giáo dục, Chương trình GDPTM sẽ chuyển từ nền giáo dục nặng về kiến thức sang nền giáo dục hướng đến phát triển con người toàn diện, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chương trình chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Giai đoạn giáo dục cơ bản trang bị cho học sinh (HS) tri thức, kỹ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau bậc THCS theo các hướng: Học lên THPT, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng HS, bảo đảm HS tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Về nội dung giáo dục, bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học - công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức nền tảng của các môn học trong Chương trình GDPTM chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp HS phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn…

DSC_0451

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị.

Chương trình GDPTM bắt đầu đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021; lớp 2, 6, năm học 2021 - 2022; lớp 3, 7 và 10 năm học 2022 - 2023; lớp 4, 8, 11 năm học 2023 - 2024; lớp 5, 9 và 12 năm học 2024 - 2025. Chương trình GDPTM áp dụng 6 biện pháp “giảm tải”, trong đó giảm số môn học và hoạt động giáo dục; giảm số tiết học; giảm kiến thức kinh viện; tăng cường dạy học phân hóa - tự chọn; thực hiện phương pháp dạy học mới; đổi mới đánh giá kết quả giáo dục.

Các đại biểu dự Hội nghị nghe Báo cáo đề dẫn về tập huấn giáo viên (GV); Báo cáo đề dẫn về chuẩn bị cơ sở vật chất.

Theo đó, đối với các sở GDĐT và phòng GDĐT, cần tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT từ năm học 2020-2021. Tổ chức tập huấn, quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP, thực hiện các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018; Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học. Trên cơ sở thực trạng cơ sở vật chất trường học của địa phương, khả năng cân đối các nguồn vốn, các địa phương lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể và từng năm theo lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường chỉ đạo phong trào tự làm thiết bị dạy học, xây dựng nguồn học liệu điện tử. Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...

Kim Cúc 

Các tin tức khác