Giám sát thực hiện Luật Thanh niên năm 2015 tại Tỉnh đoàn Thanh niên

Sáng 5/3, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, giám sát thực hiện Luật Thanh niên năm 2015 tại Tỉnh đoàn Thanh niên.

giam%20sat%20%28600%20x%20400%29

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Tỉnh đoàn Thanh niên

Hiện nay, toàn tỉnh có 147.029 thanh niên từ 16 - 30 tuổi, trong đó, thanh niên nông thôn 131.408 người, chiếm 89,3%. Thực hiện Luật Thanh niên, từ năm 2007 - 2018, Tỉnh đoàn thường xuyên phối hợp tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật đối với thanh niên; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai luật trên các kênh thông tin tuyên truyền của Tỉnh đoàn; chú trọng công tác hỗ trợ lao động, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho thanh niên. Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên được triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Đến nay, 100% cấp bộ Đoàn tổ chức 1.820 lớp tuyên truyền về giáo dục pháp luật, phổ biến Luật Thanh niên cho trên 124.000 lượt đoàn viên; 100% huyện tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Thanh niên thu hút 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Thành lập và duy trì 28 câu lạc bộ thanh niên với pháp luật. Các cấp bộ Đoàn và Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho trên 68.000 lượt đoàn viên, thanh niên; đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 11.612 đoàn viên, thanh niên. Nhận ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 464 tổ tiết kiệm với 11.094 hộ vay 418.172 tỷ đồng phát triển kinh tế. Tổ chức 460 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm cho trên 80.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai Luật Thanh niên chưa có chiều sâu; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của thanh niên trong tình hình mới; công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn còn nhiều khó khăn; định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên còn nhiều bất cập... 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Thanh niên; đề xuất với tỉnh định kỳ thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động Luật Thanh niên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác triển khai, tổ chức các phong trào, phần việc thanh niên. Chủ động phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tốt hoạt động chăm lo công tác xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phong trào, hoạt động Đoàn, Luật Thanh niên; quan tâm thực hiện cơ chế, chính sách đối với đoàn viên là người dân tộc thiểu số; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động gắn với nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn...

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác