Làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 và quý I/2019. Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Trung ương. 

Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, BTC 13 huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

BTC3

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cao Bằng

Trong tháng 3 và quý I/2019, toàn ngành đã tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2019 tại Kết luận 05-KL/BTCTW ngày 1/2/2019; tham mưu cấp ủy cụ thể hoàn thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại 63 tỉnh ủy, thành ủy, với tổng số 878 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, có 210 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 665 đồng chí xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 2 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ; có 40/70 đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, gửi báo cáo về BTC Trung ương.

Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III năm 2018; chủ động trong công tác tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai cụ thể các nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, báo cáo tiến độ và đề nghị lãnh đạo BTC Trung ương, Bộ Nội vụ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 gắn với Kết luận số 34-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời nêu bật một số mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức bộ máy, công tác cán bộ...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nêu điểm nổi bật của Cao Bằng đã sắp xếp xong tổ chức cán bộ bên trong các sở, ban, ngành; kiện toàn, bổ sung các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; tổ chức 2 lớp cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý cho 160 đồng chí; xây dựng đề án sáp nhập các huyện, xã (giảm 3 huyện, 36 xã).

Lần đầu tiên họp đánh giá xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; BCH; ban hành quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH; phân công các đồng chí ủy viên; duy trì hằng tháng, quý sinh hoạt với các chi bộ. Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị Trung ương sớm ban hành nghị định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh; sớm phê duyệt bổ sung 5 đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh ủy gửi BTC Trung ương và Ban Bí thư.

BTC2

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Tháng 4 và quý II/2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm: Hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 10, khóa XII “Định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII; tham mưu hoàn thiện việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, BCH Trung ương ban hành Chỉ thị mới về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, hướng dẫn công tác nhân sự của BTC Trung ương; tham mưu với cấp ủy các cấp thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, kế hoạch tổ chức Giải “Búa liềm vàng” lần thứ IV năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng BTC Phạm Minh Chính đánh giá, phân tích những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong tháng 3 và quý I/2019; tổng hợp, trả lời những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị tại các điểm cầu; đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy chủ động bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác