HĐND tỉnh: Giám sát việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Sở Xây dựng, NN&PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/5, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiếp tục giám sát việc xây dựng và áp dụng đơn giá đền bù tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và việc xác định giá đất cụ thể trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
 

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi giám sát.

Giai đoạn 2016 - 2018, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định bảng giá nhà và các công trình gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Giải quyết một số vướng mắc như: Đề nghị nâng giá bồi thường đối với nhà sàn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào và hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Chu Trinh (Thành phố); trình UBND tỉnh bổ sung bảng giá công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất; trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XVI việc nâng giá bồi thường tài sản sản, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất do giá đền bù quá thấp, chính sách ban hành đã lâu không phù hợp với giá cả hiện nay, gây nhiều khó khăn cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng xây dựng lại nhà ở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu giải quyết các vướng mắc về giá cây dâu tằm khi thực hiện bồi thường, thu hồi đất xây dựng công trình Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm); giá bồi thường cây sả, thanh long, gỗ sưa khi giải phóng mặt bằng dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; hỗ trợ di chuyển đàn ong giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri phường Sông Hiến, Đề Thám (Thành phố) về bồi thường cây ăn quả, hoa màu và thủy sản.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thẩm định phương án giá đất, kiểm tra thực địa, họp Hội đồng thẩm định và thống nhất bằng biên bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể theo từng công trình, dự án đã có trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được sử dụng trong năm đúng quy định. Nhận, thẩm định việc xác định giá đất cụ thể 134 hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh quyết định các chính sách hỗ trợ khác chưa được quy định tại các văn bản tỉnh đã ban hành. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đã tiến hành 16 cuộc họp để xem xét các vướng mắc trên địa bàn. Một số thiệt hại do quá trình thi công thực hiện các dự án gây ngập úng, không có khả năng canh tác, các hộ gia đình có đất bị thu hồi nhưng chưa được bố trí đất ở tái định cư đã được xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm, hỗ trợ thiệt hại hoa màu, đảm bảo quyền lợi của người dân theo quy định. Đã nhận, thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt 134 hồ sơ thẩm định giá đất.

Tuy nhiên, sự phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố chưa cao, một số huyện không có báo cáo trong quá trình thực hiện. Việc thu thập số liệu để xây dựng khó khăn, Sở không có các bản vẽ và dự toán của các loại mẫu nhà dân thông dụng trên địa bàn quản lý; việc áp dụng danh mục bảng giá ban hành theo thời điểm chưa phù hợp do mỗi loại nhà xây dựng có kết cấu và mức độ hoàn thiện khác nhau; hàng tháng, quý, năm giá vật liệu trên thị trường thay đổi… việc hỗ trợ, bồi thường về cây trồng, vật nuôi và thủy sản khi nhà nước thu hồi theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, giá cả một số loại cây theo giá thị trường đã tăng, một số loại không có trong quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Kiểm lâm xây dựng Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (tăng 30 loại cây trồng), Sở đang tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh lại bảng giá cho phù hợp.

Việc áp dụng tính giá trị bồi thường đối với cây hàng năm theo các quy định tại Quyết định 42/2014/QĐ-UBND, ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh rất khó khăn trong tính giá sản lượng vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất 3 năm trước liền kề của cây trồng chính và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất do giá hỗ trợ, bồi thường biến động. Việc xây dựng bảng giá để áp dụng cho toàn tỉnh là khá chênh lệch do điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, kinh tế - xã hội của mỗi huyện khác nhau. UBND tỉnh chưa bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo Kế hoạch định giá trên địa bàn dẫn đến các hồ sơ trình còn đơn lẻ, chưa đồng bộ, mất nhiều thời gian họp thẩm định; bảng giá đất phải phù hợp với khung giá đất của Chính phủ, giá đất trên thị trường của từng loại đất có cùng mục đích đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, để chứng minh giá thị trường lại phụ thuộc vào hợp đồng chuyển nhượng nên khó xác định mức độ chênh lệch...

Các sở kiến nghị: UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thuê tư vấn, chuyên gia trong quá trình xây dựng Bảng giá đền bù năm 2019; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố nghiêm túc trong việc báo cáo quá trình thực hiện Bảng giá ban hành tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND; các huyện, Thành phố thu thập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với các loại mẫu nhà thông dụng trên địa bàn trong quá trình giải phóng mặt bằng để làm căn cứ tính toán xây dựng bảng giá nhà mới. Hằng năm, các huyện, Thành phố cần thông tin về các loại cây trồng mới chưa có trong bảng giá để kịp thời trình tỉnh bổ sung. Tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu rõ việc hỗ trợ và bồi thường cây cối, hoa màu và vật nuôi theo các văn bản quy định, đảm bảo lợi ích, giúp người dân không bị thiệt thòi, ổn định cuộc sống. Có ý kiến với Quốc hội sửa đổi khoản 3, Điều 114, Luật Đất đai. UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch định giá đất cụ thể từ đầu năm để UBND các huyện, Thành phố, sở, ban, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thuê tư vấn, trình các dự án tập trung theo kế hoạch được phê duyệt để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, nhằm tránh việc thẩm định giá đất các dự án nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian. Đề xuất Chính phủ sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh tăng khung giá tối đa đối với giá đất ở đô thị loại III thêm 30% quy định tại Nghị định 104/2014/NĐ-CP; tổ chức nghiệp vụ về giá đất cho các huyện, Thành phố.
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận,  Phó Chủ tịch Nông Thanh Tùng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các công trình, tài sản, vật kiến trúc và hoa màu trên đất để điều chỉnh, áp dụng cách tính giá bồi thường phù hợp (loại nhà, mức độ kết cấu; từng loại cây trồng tính theo giai đoạn, quy trình chăm sóc nuôi trồng, năng suất…); xem xét lại dự thảo ban hành bồi thường cây cối, hoa màu, thủy sản và vật nuôi khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh hợp lý trình UBND tỉnh phê duyệt. Đặc biệt, thực hiện áp dụng đơn giá đền bù tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người dân. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu phương pháp xác định hỗ trợ giá đất cụ thể đối với cấp huyện; tổng hợp thông tin trong việc hoàn thiện xây dựng bảng giá phù hợp, kiến nghị về những tồn tại, hạn chế để tránh vướng mắc khi xây dựng bảng giá đất cụ thể năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt đầy đủ, phù hợp; tổ chức giải quyết dứt điểm các dự án đang thực hiện dở dang hoặc phát sinh để tránh khi ban hành bảng giá mới lại giải quyết những dự án tồn đọng.

D.L (T.h)

Các tin tức khác