Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ ngày 10 đến 12/7/2019, HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và được truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc (sáng 10/7) và phiên Bế mạc (cả ngày  12/7).

DSC_0696

Toàn cảnh kỳ họp

Nội dung chương trình Kỳ họp như sau:

Ngày 10/7/2019

Buổi sáng: (từ 7h30 phút):

- Chủ tịch HĐND tỉnh  khai mạc kỳ họp;

- UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Ý kiến kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh;

- Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo tóm tắt về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

-  Chánh Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tân 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban của HĐND tỉnh;

- Báo cáo kết quả giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2018;

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng;

- Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ tám và thứ chín) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Báo cáo kết quả tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của tỉnh Cao Bằng.

Buổi chiều: (bắt đầu từ 14h00)

- Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ khoản 1, điều 11 của chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Giám đốc Sở Y tế  báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên đia bàn tỉnh Cao Bằng.

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyệ viên, vận động viên, học sinh năng khiếu trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu của tỉnh;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019 0 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết điều chỉnh giảm biên chế công chức năm 2019;

- Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về giao biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2019;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Đô thị Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại IV;

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI.

- Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh;

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Chia tổ thảo luận; gợi ý thảo luận Tổ

 Ngày 11/7/2018

* Buổi sáng: Đại biểu thảo luận tại Tổ.

* Buổi chiều:

1. Thực hiện miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Báo cáo tổng hợp thảo luận tổ;

3. Thảo luận chung trên hội trường;

Ngày 12/7/2018

*Buổi sáng:

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

- Kết luận phiên chất vấn

- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, giải trình tiếp thu tại kỳ họp;

* Buổi chiều:

- Trình bày các dự thảo Nghị quyết, thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết;

- Bế mạc kỳ họp.

 P.V

 

Các tin tức khác