Hà Quảng: Hơn 70,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2011 đến nay, huyện Hà Quảng huy động các nguồn lực hơn 70 tỷ 265 triệu đồng xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Lon%20den%20Sy%20Hai

Người dân Lục Khu, Hà Quảng tập trung phát triển chăn nuôi lợn đen đem lại hiệu quả kinh tế.

Trong đó, nguồn từ Chương trình XDNTM là 41 tỷ 483 triệu đồng, gồm: xây dựng cơ bản 35 tỷ 806 triệu đồng, vốn quy hoạch 5 tỷ đồng, vốn tuyên truyền hơn 329 triệu đồng, tập huấn 123 triệu đồng, chi phí quản lý 225 triệu đồng. Vốn huy động hơn 27 tỷ 205 triệu đồng, trong đó, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ hơn 11 tỷ 472 triệu đồng để mở mới và nâng cấp đường nông thôn trên địa bàn huyện, Ngân hàng cổ phần Thương mại Công thương và các doanh nghiệp khác hỗ trợ hơn 15 tỷ 700 triệu đồng; nhân dân đóng góp 35.864 ngày công, hơn 1 tỷ 500 triệu đồng, 55.121 m2 đất.

Đến nay, toàn huyện có 16/18 xã hoàn thành lập quy hoạch XDNTM, tổng kinh phí lập quy hoạch 5 tỷ đồng; 2 xã: Vần Dính, Kéo Yên đang thực hiện lập quy hoạch; 15/18 xã được phê duyệt đề án XDNTM, các xã còn lại đang xây dựng đề án.

Theo baocaobang.vn