Đóng dấu búa Kiểm lâm đối với gỗ là tang vật vi phạm sau xử lý tịch thu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đóng dấu búa Kiểm lâm đối với gỗ là tang vật vi phạm sau xử lý tịch thu

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ gỗ nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Bước 2: Hạt Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ gỗ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Chủ gỗ nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm sở tại.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đóng búa kiểm lâm

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm

- Bảng kê lâm sản do chủ gỗ lập;

- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận đóng dấu búa kiểm lâm

Phí, lệ phí  Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản

(Thông tư số 01/2012/TT-BNN&PTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, đóng búa Kiểm lâm;

- Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, đóng búa Kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/Q Đ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-  Thông tư số 01/2012/TT-BNN&PTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn lâm sản;

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản45.5 KB

Mức độ: