Giao nộp gấu cho nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Giao nộp gấu cho nhà nước

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ nuôi gấu nộp đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu cho Nhà nước tại Chi cục Kiểm lâm sở tại.

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm báo ngay cho chủ nuôi gấu biết và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm hoàn thiện các thủ tục, quyết định chuyển giao gấu cho các đơn vị đủ điều kiện nuôi nhốt theo quy định trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo Cục Kiểm lâm nếu trên địa bàn tỉnh không có đơn vị tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giao nộp gấu cho Nhà nước;

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký và gắn chịp điện tử (bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

tổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục VII: Mẫu đơn đề nghị tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước

(Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn góc lâm sản.

- Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn góc lâm sản.

Mức độ: