Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận KDĐV vận chuyển ra ngoài tỉnh : Nộp hồ sơ về Trạm Thú y huyện, thành phố, để thực hiện thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật trong tỉnh.

- Bước 2: Kiểm dịch viên kiểm tra tính pháp lý và các nội dung trong hồ sơ đăng ký  kiểm dịch của chủ hàng. Căn cứ tình hình dịch bệnh động vật tại nơi xuất phát; kết quả tiêm phòng; xét nghiệm động vật, sản phẩm động vật; kiểm dịch viên ghi ý kiến vào Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện giao cho chủ hàng 01 bản. Kiểm dịch viên vào sổ Đăng ký kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch.

- Bước 3: Kiểm dịch viên động vật có thẩm quyền thực hiện kiểm dịch theo quy trình, thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

- Bước 4: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh cho chủ hàng. Nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận KDĐV vận chuyển trong tỉnh tại Trạm Thú y sở tại.

- Bước 5: Tổ chức cá nhân đăng ký với Phòng kiểm dịch động vật Chi cục Thú y để thực hiện thủ tục phúc kiểm lô hàng tại Khu cách ly Kiểm dịch và đổi giấy KDĐV vận chuyển trong tỉnh để nhận giấy chứng nhận KDĐV vận chuyển ra ngoài tỉnh. (Các Trạm Thú y Bảo Lạc, Bảo Lâm được Chi cục Thú y tỉnh ủy quyền cấp thẳng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh). 

 

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trạm Thú y huyện, thành phố để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật trong tỉnh (kiểm dịch gốc tại nơi động vật xuất phát ).

- Nộp hồ sơ, giấy chứng nhận kiểm dịch trong tỉnh về Chi cục Thú y tỉnh để thực hiện thủ tục phúc kiểm lô hàng và đổi giấy chứng nhận trong tỉnh lấy giấy chứng nhận ra ngoài tỉnh (trừ các huyện được Chi cục Thú y tỉnh ủy quyền cấp giấy ra ngoài tỉnh).

Hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển (theo mẫu) quy định;

  - Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có);

  - Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).

 - Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.

 *  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- 02 ngày, nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch.

- 15 đến 30 ngày, nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.   

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Kiểm dịch động vật, Chi cục Thú y ; các trạm Thú y huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện TTHC

 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Lệ phí

Phí, lệ phí theo quy định tại Biểu phí, lệ phí  kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện

(Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN, ngày 25 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ NN & PTNT về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT;

Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành qui định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu;

Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006;

Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiẹp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Mức độ: