Thủ tục đề nghị xác nhận kết quả Thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị xác nhận kết quả Thi hành án

Trình tự thực hiện

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan THADS xác nhận kết quả thi hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Cách thức thực hiện trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện
Hồ sơ

- Đơn yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Đối tượng thực hiện TTHC Đương sự (cá nhân, tổ chức) 
Cơ quan thực hiện TTHC

Cục THADS, Phòng THA cấp quân khu.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Phí Lệ phí (nếu có) Không 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Chưa quy định cụ thể.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có) Không 
Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

Mức độ: