Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trình tự thực hiện

- Chấp hành viên gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Giám thị Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

- Trường hợp 1: Phạm nhân là người được thi hành án có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh. Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh thông báo cho cơ quan THADS về việc phạm nhân có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Trại giam. Cơ quan THADS gửi tiền hoặc giấy tờ cho Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh để Trại giam trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân. Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân, lập Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ và gửi cho cơ quan THADS.

Đối với tài sản, Chấp hành viên đề nghị trích xuất phạm nhân và giao trực tiếp cho phạm nhân tại Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh.

- Trường hợp 2: Phạm nhân là người được thi hành án có giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản. Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh xác nhận vào giấy ủy quyền và gửi giấy ủy quyền cho người được ủy quyền. Người được ủy quyền gửi giấy ủy quyền cho cơ quan THADS. Cơ quan THADS trả tiền, giấy tờ, tài sản cho người được ủy quyền nhận tiền, giấy tờ.

- Trường hợp 3: Phạm nhân là người được thi hành án từ chối nhận lại tiền, tài sản. Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh xác nhận vào văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản và gửi cho Cơ quan THADS để cơ quan THADS xử lý tiền, tài sản theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

- Việc phạm nhân đề nghị hoặc ủy quyền hoặc từ chôi nhận tiền hoặc giấy tờ được thực hiện trực tiếp tại Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh.

- Việc các cơ quan thông báo cho nhau được thực hiện qua hệ thống thông tin hoặc bưu điện.

- Việc gửi tiền cho phạm nhân thực hiện qua tài khoản tạm gửi của Trại giam; việc chuyển giấy tờ, giấy ủy quyền được thực hiện qua bưu điện; việc chuyển tài sản do Chấp hành viên trực tiếp thực hiện. 

Hồ sơ

- Đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Trại giam, Trại tạm giam của Công an cấp tỉnh;

- Giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản (trường hợp ủy quyền);

- Văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản (trong trường hợp từ chối nhận);

- Thông tin về nhân thân, của người nhận tiền, giấy tờ, tài sản (số CMTND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ) để phù hợp với thông tin cần cung cấp tại Phiếu chi tiền và Biên bản trả giấy tờ, tài sản (Mẫu 2d kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Cơ quan THADS gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Giám thị Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh về việc tiếp nhận phạm nhân vào Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh.

- Cơ quan THADS gửi tiền, giấy tờ cho Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Trại giam.

- Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền, giấy tờ do cơ quan THADS gửi

Đối tượng thực hiện TTHC

Phạm nhân là người được thi hành án, hoặc người được phạm nhân ủy quyền.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, .Cơ quan THADS.

Kết quả thực hiện TTHC

Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ..

Phí Lệ phí (nếu có)

không có lệ phí; nhưng chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ do phạm nhân chịu.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Chưa quy định mẫu đơn, tờ khai.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

Mức độ: