Thủ tục yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đướng sự vẫn có quyền thỏa thuận, Khi đương sự có yêu cầu, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến thoản thuân và ký vào văn bản thỏa thuận;

- Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành án mà đương sự thỏa thuận về việc không yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với nội dung thỏa thuận không yêu cầu thi hành theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án. Trường hợp thỏa thuận nêu trên được thực hiện sau khi tài sản đã được bán hoặc giao cho người khác nhận để thi hành án thì phải được sự đồng ý của người mua được tài sản hoặc người nhận tài sản để thi hành án.

- Trường hợp thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án thì Chấp hành viên có quyền từ chối nhưng phải lập biên bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc ngoài trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự (theo yêu cầu).. 

Hồ sơ

Văn bản thỏa thuận thi hành án; văn bản thỏa thuận phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, thời gian thực hiện thỏa thuận, hậu quả pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia.

- Văn bản đồng ý của người mua được tài sản hoặc người nhận tài sản để thi hành án (trong trường hợp thỏa thuận được thực hiện sau khi tài sản đã được bán hoặc giao cho người khác nhận để thi hành án).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

: Tùy từng trường hợp cụ thể mà kết quả thực hiện TTHC như sau:

- Quyết định đình chỉ thi hành án đối với nội dung thỏa thuận không yêu cầu thi hành án;

- Văn bản thỏa thuận thi hành án (được Chấp hành viên ký tên đồng ý).

- Biên bản từ chối chứng kiến thỏa thuận và nêu rõ lý do.

Kết quả thực hiện TTHC

Chấp hành viên lập biên bản về việc thỏa thuận về thi hành án của các đương sự. 

Phí Lệ phí (nếu có)

- Lệ phí (nếu có): Người yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến thỏa thuận không yêu cầu thi hành án dân sự mà phát sinh chi phí thì phải thanh toán các chi phí hợp lý cho cơ quan thi hành án dân sự..

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Chưa quy định mẫu đơn, tờ khai.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Thỏa thuận không được vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực thế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án.

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

Mức độ: