Thủ tục yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu thay đổi Chấp hành viên 

Trình tự thực hiện

Đương sự có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan THADS đang thụ lý vụ việc, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc yêu cầu thay đổi Chấp hành viên. Trường hợp Chấp hành viên đang thi hành vụ việc là Thủ trưởng cơ quan THADS không đồng ý thay đổi Chấp hành viên thì đương sự gửi văn bản đến Thủ trưởng cơ quan THADS hoặc cơ quan quản lý THADS cấp trên trực tiếp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên phải xem xét, quyết định thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không có căn cứ thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện... 

Hồ sơ

Văn bản đề nghị thay đổi Chấp hành viên; căn cứ của việc yêu cầu thay đổi chấp hành viên.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

Đối tượng thực hiện TTHC

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cục THADS, Phòng THA cấp quân khu..

Kết quả thực hiện TTHC

Thủ trưởng cơ quan THADS hoặc cơ quan quản lý THADS cấp trên phải xem xét, quyết định thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không có căn cứ thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do. 

Phí Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp sau đây:

- Thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật THADS;

- Chấp hành viên đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng trong cùng vụ án đó;

- Chấp hành viên chậm trễ giải quyết việc thi hành án;

- Có căn cứ khác cho rằng Chấp hành viên không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

Mức độ: