Thủ tục yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

Trình tự thực hiện

.- Theo bản án, quyết định, một bên được nhận tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận.

- Tại thời điểm thi hành án, có căn cứ xác định giá tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; một trong các đương sự có đơn yêu cầu định giá tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu định giá tài sản của đương sự và tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, Chấp hành viên tiến hành thủ tục định giá theo quy định tại Điều 98 của Luật THADS.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện. 

Hồ sơ

+ Đơn yêu cầu định giá tài sản;

+ Tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản (có thể là khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định được áp dụng tại địa phương hoặc giá thị trường phổ biến của tài sản giống hệt hoặc tương tự với tài sản cần định giá tại địa phương hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương của tài sản cùng loại.)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và tài liệu chứng minh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Đương sự 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cục THADS, Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Kết quả thực hiện TTHC

(không quy định cụ thể) Tổ chức định giá tài sản (và xử lý kết quả định giá), hoặc thông báo về việc không tổ chức định giá tài sản theo yêu cầu.

Phí Lệ phí (nếu có)

Chi phí định giá tài sản, chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định cụ thể.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

không 

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

Mức độ: