Thủ tục yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá

Trình tự thực hiện

- Người mua được tài sản bán đấu giá không được giao tài sản trong thời hạn theo hợp đồng bán đấu giá yêu cầu hủy bỏ hợp đồng;

- Cơ quan THADS, trung tâm bán đấu giá tài sản thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Cách thức thực hiện Trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.
Hồ sơ Không quy định cụ thể.
Thời hạn giải quyết

(không quy định cụ thể) giải quyết ngay khi có yêu cầu.

Đối tượng thực hiện TTHC

Người mua được tài sản bán đấu giá.

Cơ quan thực hiện TTHC Cục THADS, Phòng THA cấp quân khu chủ trì, phối hợp với trung tâm bán đấu giá tài sản
Kết quả thực hiện TTHC Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị hủy và xử lý hậu quả theo Bộ luật Dân sự.
Phí,lệ phí (nếu có) Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ luật Dân sự;

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và luật sửa đổi bổ sung  một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Mức độ: