Thủ tục Yêu cầu đình chỉ Thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Yêu cầu đình chỉ Thi hành án

Trình tự thực hiện

- Đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

- Cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ sơ

- Văn bản thoả thuận của các đương sự hoặc văn bản của người được thi hành án yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ đình chỉ thi hành án 

Đối tượng thực hiện TTHC

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cục THADS, Phòng THA cấp quân khu.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định đình chỉ thi hành án

Phí Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

 

 

Mức độ: