Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) 

Trình tự thực hiện

- Phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện để thi hành án.

- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện đối chiếu Quyết định THADS của phạm nhân (do cơ quan THADS gửi đến), lập biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ và chuyển cho cơ quan THADS xử lý.

Cách thức thực hiện

Thực hiện trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện 

Hồ sơ

- Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án;

- Thông tin về nhân thân (số CMND, nơi cấp, ngày cấp).

Thời hạn giải quyết

Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân.

Đối tượng thực hiện TTHC 

Phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Nhà tạm giữ Công an cấp huyện 

Kết quả thực hiện TTHC

Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ.

Lệ phí (nếu có)

Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

Mức độ: