Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế có văn bản đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án;

- Chấp hành viên lựa chọn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ sơ

(không quy định cụ thể) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế;

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể (về nguyên tắc là áp dụng ngay)

Đối tượng thực hiện TTHC 

Đương sự 

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cưỡng chế thi hành án.

Lệ phí (nếu có)

Không (nhưng phải chịu chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật). 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

(không quy định cụ thể).

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 

Mức độ: