Thủ tục Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

Trình tự thực hiện

- Theo bản án, quyết định, một bên được nhận tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận.

- Tại thời điểm thi hành án, có căn cứ xác định giá tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; một trong các đương sự có đơn yêu cầu định giá tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu định giá tài sản của đương sự và tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, Chấp hành viên tiến hành thủ tục định giá theo quy định tại Điều 98 của Luật THADS.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định trong bản án, quyết định để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính lãi chậm thi hành án.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

- Thành phần:

+ 01 đơn yêu cầu định giá tài sản;

+ Tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản (có thể là khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định được áp dụng tại địa phương hoặc giá thị trường phổ biến của tài sản giống hệt hoặc tương tự với tài sản cần định giá tại địa phương hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương của tài sản cùng loại.)

- Số lượng: 01 bộ..

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và tài liệu chứng minh.

Đối tượng thực hiện TTHC 

Đương sự 

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS.

Kết quả thực hiện TTHC

(không quy định cụ thể) Tổ chức định giá tài sản (và xử lý kết quả định giá), hoặc thông báo về việc không tổ chức định giá tài sản theo yêu cầu..

Lệ phí (nếu có)

Không (nhưng phải chịu chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật). 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(không quy định cụ thể).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

(không quy định cụ thể).

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 

Mức độ: