Thủ tục Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung

Trình tự thực hiện

- Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ.

- Chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định:

+ Trường hợp có 01 chủ sở hữu chung đề nghị mua: thực hiện thủ tục bán tài sản;

+ Trường hợp có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua, Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản bán đấu giá. 

Cách thức thực hiện

tiếp tại cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ sơ

(không quy định cụ thể) đề nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản...

Thời hạn giải quyết

(không quy định cụ thể) Giải quyết ngay khi có đề nghị mua tài sản..

Đối tượng thực hiện TTHC 

chủ sở hữu chung đối với tài sản bị xử lý để thi hành án. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS.

Kết quả thực hiện TTHC

(không quy định cụ thể) (Hợp đồng) mua bán phần tài sản của người phải thi hành án...

Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(không quy định cụ thể).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

Mức độ: