Thủ tục Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá

Trình tự thực hiện

- Người mua được trai sản bán đấu giá không được giao tài sản trong thời hạn theo hợp đồng bán đấu giá yêu cầu hủy bỏ hợp đồng;

- Cơ quan THADS, trung tâm bán đấu giá tài sản thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Cách thức thực hiện

(không quy định cụ thể) trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

(không quy định cụ thể) yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết

(không quy định cụ thể) Giải quyết ngay khi có đề nghị mua tài sản..

Đối tượng thực hiện TTHC 

Người mua được tài sản bán đấu giá.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS chủ trì, phối hợp với trung tâm bán đấu giá tài sản.

Kết quả thực hiện TTHC

(không quy định cụ thể) Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị hủy và xử lý hậu quả theo Bộ luật Dân sự..

Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(không quy định cụ thể).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Bộ luật Dân sự; 

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 

Mức độ: