Thủ tục đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện

.- Người phải thi hành án xét thấy đủ điều kiện để được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước có đơn đề nghị xét miễn, giảm gửi cơ quan THADS trực tiếp thi hành việc thi hành án;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chấp hành viên xác minh điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án:

+ Trường hợp đủ điều kiện: lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án;

+ Trường hợp không đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác minh, cơ quan THADS phải thông báo bằng văn bản cho người phải thi hành án đã có đơn đề nghị xét miễn, giảm thi hành án, nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm

Cách thức thực hiện

Đơn đề nghị được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan THADS.

Hồ sơ

01 đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Thời hạn giải quyết

- 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phải tiến hành xác minh;

- 05 ngày, kể từ ngày có kết quả xác minh cho thấy không đủ điều kiện phải thông báo cho người đã có đơn đề nghị.

Đối tượng thực hiện TTHC 

Người phải thi hành án thuộc diện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án..

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm hoặc thông báo không đủ điều kiện xét miễn, giảm..

Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(chưa quy định cụ thể) 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 

Mức độ: