Thủ tục Thanh toán tiền thi hành án khi có mặt cả hai đương sự

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thanh  toán tiền thi hành án khi có mặt cả hai đương sự

Trình tự thực hiện

- Khi thi hành án tại cơ sở, trường hợp người phải thi hành án và người được thi hành án ở cùng một nơi, Chấp hành viên có thể chi trả ngay cho đương sự số tiền, tài sản thu được; hoặc khi tiến hành giải quyết thi hành án tại cơ quan thi hành án, Chấp hành viên có thể tạo điều kiện cho người phải thi hành án và người được thi hành án tự thoả thuận chi trả tiền cho nhau;

- Chấp hành viên tiến hành tạm thu hoặc thu phí thi hành án;

- Chấp hành viên lập biên bản ghi đầy đủ thời gian, địa điểm, họ tên đương sự, lý do, nội dung giao nhận, số tiền, tài sản, chữ ký và họ tên của các bên đương sự, Chấp hành viên.

Cách thức thực hiện

Thực hiện trực tiếp 

Hồ sơ

.không.

Thời hạn giải quyết

ngay khi đương sự chi trả tiền hoặc thỏa thuận được với nhau về việc chi trả tiền..

Đối tượng thực hiện TTHC 

Người được thi hành án, người phải thi hành án.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

Biên bản về việc chi trả tiền thi hành án....

Lệ phí (nếu có)

Không có lệ phí; nhưng nếu đề nghị gửi tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản thì cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản do người nhận tiền chịu và được trừ vào số tiền họ được nhận.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

- Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS;

- Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về THADS

 

Mức độ: